Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van deze website (de "website"). Wij verzoeken u deze voorwaarden nauwkeurig te lezen. Wanneer u deze website gebruikt accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden die te allen tijde van toepassing zijn. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in zijn geheel aanvaardt, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor informatie op deze website alsmede deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen aanpassen.

Wie zijn wij

Deze website is eigendom van Blacktrace B.V., Postbus 2102, 5202 CC ‘s-Hertogenbosch, Nederland ("Blacktrace"). Wij stellen uw op- of aanmerkingen omtrent deze website op prijs. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan wies.cornelius@blacktrace.nl.

De begrippen "Partner" en "Associate" worden op deze website gebruikt en zijn titels zoals die intern bij Blacktrace van toepassing zijn voor medewerkers. Deze begrippen hoeven niet per definitie overeen te komen met de formele vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blacktrace B.V..

Blacktrace B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17.24. 21.83.

E-mail disclaimer

Blacktrace B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst [zoals omschreven in artikel 7:400 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek] aangegaan door de onderneming. Op de werkzaamheden en alle juridische relaties met derden zijn de algemene voorwaarden van Blacktrace B.V. van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel Brabant en worden op verzoek toegezonden. De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het bevat informatie die vertrouwelijk kan zijn alsmede persoonlijk kan zijn. Tenzij u de geadresseerde bent [of gemachtigd om namens de geadresseerde e-mail te ontvangen] is het niet toegestaan deze informatie te kopiëren of te gebruiken, of aan iemand anders openbaar te maken. Als u deze e-mail per abuis ontvangen hebt verzoeken wij u ons per direct daarvan in kennis te stelen en de e-mail [inclusief bijlagen] te vernietigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze website is auteursrecht van toepassing. Wij behouden alle rechten voor. Het is toegestaan delen te downloaden of op papier te printen onder de voorwaarde dat de bron vermeld wordt. Het is niet toegestaan (delen van) deze website voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blacktrace B.V..

Geen aanbod

Deze website is uitsluitend voor informatiedoeleinden. Niets op deze website kan gezien worden als een aanbod, dat bij aanvaarding tot de totstandkoming van een overeenkomst zou leiden.

Toegestane gebruikers van de website

Deze website is niet bedoeld voor personen die vallen onder rechtsgebieden (als gevolg van de nationaliteit van de persoon, de woonplaats, of anders) waar publicatie of beschikbaarheid van deze website verboden is. Personen op wie dergelijke wetgeving van toepassing is, verzoeken wij deze website niet gebruiken. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich op de hoogte te stellen van het wel of niet juridisch toegestaan zijn van gebruik van deze website.

Bescherming van gegevens

Met persoonlijke gegevens die u in relatie tot deze website aan ons beschikbaar stelt, zullen wij zorgvuldig omgaan. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens voor communicatiedoeleinden met u gebruiken. Wij verzoeken u ons geen vertrouwelijke informatie te zenden via de contactgegevens op deze website aangezien de informatie door ons niet onder een geheimhoudingsverklaring valt.

Om persoonlijke gegevens te beschermen past Blacktrace beveiligingssystemen toe die gebruikelijk zijn in de sector. Onze webservers zijn ondergebracht in een veilige omgeving waar uitsluitend geautoriseerde gebruikers toegang hebben.

Wij gebruiken informatie en statistieken om het gebruik van de website te monitoren. Dit helpt ons de website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. De statistieken bevatten geen informatie die gebruikt zou kunnen worden voor het identificeren van individuele gebruikers.

Wij stellen geen persoonlijke gegevens ter beschikking van derden, zonder voorafgaande toestemming van u, anders dan in geval wij wettelijk daartoe verplicht zijn.

Informatie

Hoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met onze informatie en de bronnen waaruit wij informatie betrekken en er voor zorgen dat de informatie op deze website actueel en accuraat is, garandeert Blacktrace niet dat de informatie juist en compleet is. De informatie en visies op deze website zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en de consequenties van het gebruik. De informatie op deze website is aan verandering onderhevig.

Virussen

Wij kunnen niet garanderen dat informatie op deze website vrij van virusinfecties of andere aanvallen is, die beschadigende of vernietigende werking kunnen hebben. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om virussen of andere beschadigende aanvallen te voorkomen.

Sectorinformatie

Informatie over sectoren betreft uitsluitend onze persoonlijke visie en ervaring en kan nimmer als objectief advies beschouwd worden.

Geen advies

Niets op deze website kan beschouwd worden als advies op welk gebied dan ook. De informatie betreft geen advies op het gebied van investeringen, wetgeving, fiscaliteit of anders.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blacktrace is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel direct of indirect verlies, schade of kosten als gevolg van gebruik van of link naar deze website of vertrouwen van u op de inhoud van deze website. Blacktrace is nimmer aansprakelijk voor welke schade ook, die het gevolg zou zijn van gebruik van deze website.

Externe sites

Deze website kan links naar andere websites bevatten ("Linked Sites"). Deze Linked Sites zijn voor uw gemak opgenomen en gebruik ervan is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze Linked Sites.

Veiligheid

U dient zich te realiseren dat het internet een open netwerk is en daardoor niet veilig is. Indien u ons via elektronische weg informatie omtrent het gebruik van deze website stuurt, is dat op uw eigen risico. Wij kunnen niet garanderen dat dergelijke communicatie niet onderschept of gewijzigd wordt.

Trademarks

Blacktrace en het Blacktrace logo zijn intellectueel eigendom van Blacktrace B.V..

Wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden en alle zaken die ermee samen hangen zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Gebruikers buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor onderzoek naar de lokale wetgeving omtrent gebruik van deze website.